Norge? : En studie inför ett inträde i Norge för Digitales AB.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Idag finns det flera etablerade företag på marknaden som kan utgöra stora hinder för nyaaktörer att ta sig in på marknaden. Ett tidigt etablerat företag har ett försprång och kangenom olika distributionskanaler nå fram till konsumenterna med sitt budskap samt skapasig en position på marknaden. Det kan även medföra att det genererar till en hög grad avkundlojalitet som är svår att övervinna som ny aktör. Därmed krävs det mycketengagemang från nya etablerare för att synas på marknaden och finna en position.Medicintekniska branschen är väldigt komplex i den mån att det är svårt att ta sig in somny aktör. Svårigheten ligger i att det krävs mycket kunskap kring den avanceradeutrustningen samtidigt som arbetet sker med tandläkare och tandhygienister som är högtutbildade med hög integritet. Idag finns det några stora och ett flertal små företag somarbetar med medicinteknisk utrustning för tandvården i Sverige. Det är inte bara svårt attta sig in som ny aktör utan det är även svårt att arbeta marknadsmässigt mot den svenskatandvården. Det eftersom de flesta tandläkare och tandhygienister är vana och bekväma isitt arbetssätt och är inte alltid lika positiva till förändringar.Digitales AB är ett specialistföretag inom digital röntgen och bildhantering förtandvården. Företaget säljer digital röntgen samt datalösningar till tandläkare i Sverige.Syftet med vår studie är att först identifiera vilka etableringshinder som finns för Digitalespå den norska marknaden. Vi vill samtidigt se vilka aspekter företaget bör beakta vid ettinträde i Norge. I studien vill vi dessutom skapa oss en förståelse för hur tandläkareresonerar kring relationer, värdeskapande samt nya investeringar. Vi valde även att se omdet finns några påtagliga skillnader mellan den svenska och den norska marknaden.Vår studie är av kvalitativ karaktär där vi har valt att gå på djupet av problemet med färremen mer givande intervjuer. Avgränsningarna som vi har gjort är främst till företagetDigitales med även geografiskt har vi avgränsat oss till området Oslo med omnejd. Vi valdeatt gör intervjuer med anställda på Digitales för att få en bättre förståelse kring hur dearbetar. Vi utförde cirka 40 intervjuer med norska tandläkare samt ett fåtal svenskatandläkare per telefon.De slutsatser som vi har kunnat dra efter den empiriska undersökningen är att den norskamarknaden inte skiljer sig påtagligt från den svenska. Tandläkarna i båda länderna arbetarrelativt lika. Tandläkarnas tankesätt kring relationer, värdeskapande samt nyinvesteringarfann vi är lika i båda länderna. Vi fann däremot några aspekter som företaget bör beakta viden etablering i Norge. Digitales bör lägga mer fokus på att närvara på mässor och events.Företaget bör även ha i åtanke att skapa sig ett bredare produktsortiment samtidigt som deborde skapa sig ett gott rykte och goda referenser i Norge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)