Apoteksmarknaden i Sverige : En studie av möjliga konsekvenser för konsumenten utifrån möjliga omregleringar av detaljhandeln med receptfria läkemedel.

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Hans-oskar Andersson; Johan Nihlén; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Apotekets detaljhandelsmonopol i Sverige är i gungning och socialdepartementet har tillsatt en utredning om en möjlig omreglering av detaljhandeln med läkemedel i Sverige. Motivet för att konkurrensutsätta marknaden är framförallt att öka nyttan för konsumenten. Men vem är denna konsument och vad är det för nytta som vi talar om? Företag på marknaden har ett vinstintresse i att påverka utformningen av en framtida reglering så att den passar deras syfte och mål. I och med att konsumentnytta ska vara i fokus för en framtida omreglering, är det ett retoriskt effektivt grepp i debatten att framhäva hur företags förslag kan skapa nytta för denna konsument. Det finns således en risk att företag diskuterar en omreglering som om det skulle gynna konsumenten, när de snarare fokuserar på sin egen nytta. I och med att företagen är en så betydelsefull aktör, samt att de tycks tala i konsumentens syfte, finns således en risk att företags inverkan i debatten blir så stor att ”den egentliga” konsumenten glöms bort. Vi menar att det härigenom behövs en konsumentstudie som direkt undersöker konsumenters preferenser inför en möjlig framtida omreglering av detaljhandeln med receptfria läkemedel. Tidigare studier av konkurrensutsättandet av andra marknader i Sverige, såväl som studier av konkurrensutsättandet av detaljhandeln med läkemedel i Norge, Danmark och Island, visar att onödiga komplikationer uppstått för konsumenten på grund av att ingen tittat på konsekvenserna av möjliga omregleringar ur ett konsumentperspektiv. Vårt syfte är därför att söka finna olika konsekvenser som kan uppstå för konsumenten som ett led i ett konkurrensutsättande av detaljhandeln med receptfria läkemedel i Sverige. Undersökningen genomfördes i fyra steg: 1) insamling av sekundärdata rörande strukturen av marknaden idag, 2) insamling av primärdata i form av nuvarande och möjliga kommande intressenter, 3) sammanställning av möjliga konsumentscenarios av en omreglering vilket låg till grund för 4) en konsumentundersökning där respondenterna fick ta ställning till möjliga framtida scenarion. Undersökningen visade att 76 % av respondenterna var positivt inställda till att handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi kan däremot se stora skillnader i preferenser mellan olika konsumenter, framförallt mellan de som i huvudsak är positivt och i huvudsak negativt inställda till en omreglering. Gruppen som var mer positivt inställda var även mer benägna att själva söka information och ta ansvar för att välja receptfria läkemedel, medan den mer negativt inställda gruppen premierade personlig service, stöd och rådgivning. Undersökningen tar även upp frågor rörande konsumenters informationssökande, egenvård, prisbildning och tillgänglighet till Apotek i tid och rum.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)