Känslan av att gå i mål : En kvalitativ undersökning om hur individen hanterar pensionsövergången

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med den här studien är att undersöka hur äldre människor hanterar övergången från arbetsliv till att bli pensionär. Undersökningen avser att besvara ett antal frågeställningar. Den första är att besvara hur individen hanterar pensionsövergången. Den andra frågeställningen är att besvara om det finns en relation mellan hur individen hanterar pensionsövergången och ett salutogent perspektiv utifrån Antonovskys teori, KASAM. Den tredje frågan som undersökningen ämnar besvara är hur individen upplever rollskiftet som uppstår när hon går i pension, då främst utifrån begreppen rollförväntningar, rollförlust samt rollkonflikt. Den sista frågeställningen studien försöker besvara är hur individens livskvalitet påverkas av att bli pensionär. Studien har gjorts med en kvalitativ metod. Det insamlade datamaterialet består av fyra intervjuer. Resultaten ger indikationer om faktorer som kan ha betydelse för hur individen hanterar pensionsövergången. Dessa faktorer är, hur individen upplever kontroll över när pensionering sker och om hon har förberett sig på den kommande pensioneringen, hur hon upplever delaktighet i samhället samt har meningsfulla aktiviteter att ägna sig åt som pensionär. Ett annat viktigt fynd är den centrala roll som familj och hälsa har för en framgångsrik hantering av övergången från att vara yrkesarbetare till att bli pensionär. Undersökningens resultat kan emellertid inte användas som ett underlag för en bedömning om pensionering är ett trauma för individen eller inte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)