Vad påverkar slaktgrisens renlighet i boxen? : kartläggning av grisens gödslingsbeteende i boxen och hur problemet kan minskas

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Slaktgrisstallar är vanligtvis byggda för ca 400 djurplatser. Boxarna brukar vara anpassade för 10 – 12 grisar med en slaktvikt på ca 100 kg levandevikt. Boxen där grisarna ska inhysas har ett minimikrav på storlek baserat på svenska Jordbruksverkets författningssamling. I boxen ska det finnas en plats för urin och exkrementer vilken består oftast utav en betongspalt, det ska även finnas en fast liggdel av exempelvis betong samt en ätplats. Strötillgången ska vara god för att stimulera grisen att utföra sitt naturliga bökningsbeteende. Grisar har ofta en bestämd plats där de utför sina olika beteenden vila, äta och gödsla. När temperaturen stiger i stallet så söker grisen efter ett sätt att få en kyleffekt för att undvika värmestress. Då grisen har få svettkörtlar söker den sig gärna ut på spalten där det är svalare. Konsekvens av stigande temperatur blir då att grisarna börjar smutsa ner sin fasta liggdel, i takt med en smutsigare box ökar emissionerna vilket kan leda till ett sämre klimat i stallet och för grisen. Genom att hjälpa grisen att hålla temperaturen nere med nyttjande av spaltbevattning samt kunna hålla en box med god strötillgång gör det att grisen använder boxen rätt. Detta leder till att emissionerna minskar och grisen följer tillväxtkurvan bättre. Syftet med denna studie är att kartlägga gödslingsbeteendet i en slaktgrisbox och vilka faktorer som påverkar. Grisen behöver få rätt förutsättningar för att lättare kunna hålla en box ren under den varma tiden på året. För att få en blick kring hur renligheten i slaktgrisbox upplevs i nuläget valdes det att genomföra intervju med en tjänsteman på länsstyrelsen med yrkestitel som djurskyddsinspektör samt att göra ett besök hos en slaktgrisproducent. Intervjun med djurskyddsinspektören gjordes för att få en överblick av vilka brister de möttes av ute i stallen. Besöket hos producenten gjordes för att studera hur läget gällande smutsiga slaktgrisboxar såg ut i en svensk grisbesättning. Detta gjordes genom att undersöka vart och när efter insättning grisarna börjar smutsa ner i boxen. Resultatet i studien visade att yngre djur har lättare att hålla rent på den fasta liggytan medan de äldre djuren söker en kyleffekt och då söker sig till spalten. När grisarna ligger ute på spalten kommer inte de andra djuren ut och kan utföra sitt gödslingsbeteende utan får göra det i boxen vilket leder till att djuren smutsar ner boxen. Det som även visade sig i undersökningen var att grisen börjar oftast smutsa ner boxen i anknytning till spalten. Besöket genomfördes vid ett tillfälle, med en yttertemperatur på 10 grader Celsius dock hade det varit intressant att genomföra besöket vid ytterligare ett tillfälle när yttertemperaturen stigit något, då problemet med försämrad boxhygien tenderar att öka i takt med ökad yttertemperatur för att se om det hade gått att detektera någon skillnad på resultatet. Det hade varit intressant att studera boxar med en större spaltyta eftersom resultaten antydde en reducerad boxhygien vid övergången mellan spaltyta och fast yta. I dagsläget får grisen samsas med de andra på en spaltyta som kan vara för liten, vilket leder till att grisen lättare smutsar ner boxen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)