Hur personer med hiv upplevt vårdpersonals bemötande inom hälso- och sjukvård : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Introduktion  Bemötande och stigma mot personer som lever med hiv har visats påverka deras livskvalitet. Vårdgivarens bemötande är avgörande för att personer med hiv ska få en bra behandling. Generell okunskap och rädsla kring hiv påverkar individen med hiv i stor utsträckning.  Syfte Syftet var att beskriva hur personer med hiv upplevt vårdpersonals bemötande och eventuellt stigma inom hälso- och sjukvård, enligt den vetenskapliga litteraturen. Metod  En litteraturstudie med beskrivande design och en kvalitativ induktiv ansats baserad på 11 originalartiklar. Originalartiklarna var publicerade mellan 2012 - 2022 och har genomgått en tematisk analys. Peplaus interaktionsteori är arbetets teoretiska referensram.  Huvudresultat Resultatet redovisas under domänerna positiva respektive negativa upplevelser av bemötande, upplevt av person med hiv. Kategorierna som återfanns under positiva upplevelser var: omtanke och stöttande attityder. Kategorierna som återfanns under negativa upplevelser var: rädsla och irrelevant beteende, vägran och motvillighet till vård, diskriminering, bristande stöd, påverkan på den interpersonella relationen, stigma leder till rädsla, intersektionellt stigma samt ett bifynd, konfidentialitet.  Slutsats Studiens huvudresultat visade att personer med hiv både upplever ett positivt och ett negativt bemötande inom hälso- och sjukvård. Det negativa bemötandet kan leda en negativ inverkan på vårdrelationen. Det positiva bemötandet leder till en ökad tilltro till vården och att patienterna mår bättre. Verksamheter i vilka patienter med hiv varit missnöjda med vårdpersonals bemötande, föreslås lära av verksamheter i vilka patienter med hiv varit nöjda med vårdpersonals bemötande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)