Hur producerar förskolans pedagogiska miljöer den andre? : En diskursanalys med normkritiskt perspektiv på etnisk representation i förskolans pedagogiska miljöer

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Författare: Jenny Nordberg; Solange Riffo; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med förevarande studie är att undersöka hur etnisk representation framställs i pedagogiska miljöer i sex äldrebarnsavdelningar och analysera utifrån ett normkritiskt perspektiv vilka diskurser om etnisk mångfald som kan ligga bakom utformandet av den pedagogiska miljön. Utifrån de rådande diskurser som identifieras gör vi också en analys av vilka subjektspositioner som blir möjliga i avdelningarna. Genom observation, anteckningar och inventering av det material och leksaker som fanns tillgängligt i de undersökta avdelningar kommer vi fram till att det råder diskurser av färgblindhet och vithet som reproducerar och befäster en vithetsnorm även om det också blir synligt en strävan mot att arbeta normkritiskt och några insatser från normkritisk pedagogik visas i vissa delar av de pedagogiska miljöerna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)