Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. Sveriges framtagande av planen kan således ses som ett steg i rätt riktning. Denna uppsats ämnar studera Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. För att undersöka Sveriges efterlevnad består uppsatsens material bland annat av den svenska handlingsplanen, NGO-rapporter samt forskningsartiklar. Med utgångspunkt i John G. Ruggies ramverk “Skydda, respektera och åtgärda” visar resultatet av uppsatsen på att det finns ett flertal brister med Sveriges efterlevnad av de vägledande principerna. En brist är till exempel avsaknaden av krav på så kallad “Human Rights Due Diligence” (HRDD). Uppsatsen framhäver att Sverige bör införa obligatorisk HRDD-lagstiftning för att förbättra efterlevnaden av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)