Skolans Digitalisering En intervjustudie av hur fem högstadielärare i Göteborg arbetar med digitalisering i ämnet engelska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Studiens syfte var att undersöka vilka digitala verktyg som används i dagens engelskundervisande klassrum samt undersöka hur arbetet med digitaliseringen går till på högstadiet inom ämnet engelska. Syftet har också varit att ta reda på hur fem lärare i engelska upplever att arbetet omformats med införandet av digitala verktyg.Teori:I Sverige lär sig elever engelska som ett andra språk. Språkinlärning är sammankopplat med olika inlärningsteorier. Bland dessa har jag tittat närmare på den konstruktivistiska teorin, socio kulturella teorin och CALL, datorstödd språkinlärning och undersökt hur teorierna kan tillämpas med hjälp av digitala verktyg.Metod:En fördjupning har gjorts i den litteratur som finns inom området för skolans digitalisering. Jag har granskat vilka kompetenser och krav som ställs på grundskolan från beslutsfattare i dessa frågor. Därefter har jag gjort en kvalitativ undersökning med fältintervjuer av fem engelsklärare på högstadiet. De intervjuade är verksamma på olika fristående skolor samt en kommunal skola inom samma stad. I undersökningen har en blandning av strukturerade och ostrukturerade öppna frågor ställts.Resultat:Resultatet av studien visar att digitaliseringen är ett pågående arbete som förändras med samhällets krav på kompetenser och förnyas med teknikens möjligheter. Alla skolor som var med i studien har gjort en medveten satsning på digitala verktyg och på så vis gett elever likvärdiga möjligheter på den planen. Respondenterna upplever att digitaliseringen har omformat lärarrollen och bidragit till ett varierat arbetssätt. Det finns fortfarande områden kopplade till språkinlärning som inte har utforskats tillräckligt när det gäller kommunikations- möjligheterna som uppstår med internet och digitala verktyg. men med ett strukturerat arbetssätt och ett utvidgat perspektiv, finns förutsättningar att skapa nya globala mötesplatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)