En förskola för alla...? : Förskollärares erfarenheter av att arbeta inkluderande i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

Sammanfattning: I Sverige är förskolan en skolform som erbjuds för barn i åldrarna 1-5 år. I förskolan arbetar förskollärare med uppdraget att arbeta inkluderande så att alla barn kan ta del av undervisningen. Förskollärare ska möta alla barn med ett inkluderande förhållningssätt genom att skapa förutsättningar för alla barns deltagande i förskolans fysiska-, sociala och pedagogiska lärmiljö. Förskollärares uppdrag i att bedriva ett inkluderande arbete samt möta alla barn genom detta blir en utmaning. Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares erfarenheter av och uppfattning om ett inkluderande arbete i förskolan. Detta görs genom en kvalitativ studie, där intervjuer är genomförda med fem förskollärare som alla arbetar i förskolan. Studiens resultat har analyserats tematiskt med stöd av Nilholms specialpedagogiska perspektiv samt SPSM:s tillgänglighetsmodell. Resultatet visar att förskollärares inkluderingsarbete, genom aspekter såsom förskollärarens förhållningssätt och bemötande , att skapa samsyn i kollegiet samt genom anpassning av förskolans lokaler och material, i olika utsträckning görs i förskolans fysiska-, sociala- respektive pedagogiska lärmiljö. Resultatet visar även att förskollärare efterfrågar specialpedagogens roll som handledare för stöd i sitt arbete med inkludering. Specialpedagog efterfrågas vidare för att arbeta enskilt med barn så att förskolärare kan arbeta inkluderande med övrig barngrupp. En av studiens slutsatser är att förskollärare vill ha mer tid, kunskap och handledning om- och i lärmiljöerna för att öka det inkluderande arbetet i samtliga av förskolans lärmiljöer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)