Jämförelse av dimsprinkler, boende- och traditionella sprinklersystem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Högre flerbostadshus leder till ökade brandkrav. För att lättare uppnå dessa krav kan ett sprinklersystem installeras i byggnaden. Denna rapport syftar till att undersöka och jämföra system med traditionell sprinkler, boendesprinkler samt dimsprinkler i form av en litteraturstudie följt av en fallstudie. Målet med detta är att visa vilka egenskaper de olika systemen besitter och dess fysiska inverkan på en hög byggnad.Undersökningen resulterar i att dimsprinklern är det system som presterar på högst nivå av de tre undersökta sprinklersystemen, trots att detta är det idag minst använda systemet för byggnader.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)