AKTIONSFORSKNING FÖR EN VERKSAMHETSIDÉ– PRAKTIKGEMENSKAP PÅ FÖRSKOLAN

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Helene Svärd; [2017-11-03]

Nyckelord: Praktikgemenskap; verksamhetsidé; förskola;

Sammanfattning: Syfte: Syftet har varit att undersöka hur tillhörighet söks av pedagoger i arbetsgrupper som genomför samtal om teori och forskning på en förskola. Intresset har riktats mot hur en praktikgemenskap i dessa sammanhang kan se ut och vad som kännetecknar bildandet av en sådan. Mer specifikt har ett utvecklingsarbete genomförts baserat på aktionsforskning där pedagoger samtalat om teorier, forskning och det egna arbetet för att utveckla kunskap och samhörighet på förskolan. Teori: Studiens aktioner har analyseras mot Wengers (1998) sociala lärande teori och begreppet praktikgemenskaper. Hur pedagoger söker tillhörighet i en praktikgemenskap har främst undersökts. Följande begrepp kännetecknar tillhörighet enligt Wengers teori: Anpassning, föreställningsförmåga och engagemang. Dessa tre begrepp är beroende av varandra, men framträder olika beroende på deltagarnas aktivitet i gemenskapen. Praktikgemenskapens bildande innefattar följande begrepp: gemensamt intresse, gemensam repertoar och ömsesidigt engagemang. Metod: Ansatsen tas i aktionsforskning och aktionerna i utvecklingsarbetet har iscensatts för att möjliggöra utveckling av praktikgemenskaper. Data har samlats in via inspelningar, loggbok, tankekartor och fokusgruppssamtal.Resultat: Pedagogerna visar främst ett engagemang mot tillhörighet i samtalen, enligt Wengers kriterier. Engagemanget som åsyftas är att pedagogerna fört samtal om på vilken teoretisk grund som de arbetar utefter och att de vill konkretisera dem i ett gemensamt dokument för att kunna utveckla delar av sitt systematiska kvalitetsarbete. Engagemanget är grunden för tillhörigheten. När det gäller bildandet av en praktikgemenskap ser det olika ut från aktion till aktion. Sammantaget uppstår emellertid en praktikgemenskap för hela förskolan där det ömsesidiga engagemanget att skriva fram ett gemensamt dokument är mest framträdande. Dokumentet blir den delade repertoaren och ett gemensamt intresse mellan alla förskolans pedagoger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)