Patienters upplevelser och välbefinnande i samband med PCI-behandling

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: PCI är ett samlingsbegrepp för olika ingrepp som kan göras vid en koronarangiografi för att diagnosticera förträngningar eller stopp i hjärtats kranskärl. Vårdpersonalen måste ha en balans mellan teknik och omvårdnad för att skapa trygghet hos patienten i samband med PCI-undersökningen. Syfte: Att belysa patienters upplevelser av röntgenundersökningen PCI. Metod: Detta arbete utfördes som en litteraturstudie med åtta vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. Resultat: Resultatet delades in i två teman. Dessa teman var patienters upplevelser i samband med undersökning och patienters upplevelser av sin sjukdomssituation efter undersökning. Tiden kring undersökningen kunde patienten känna ångest, oro och en osäkerhet om undersökningen hade behandlat patienten. Det var viktigt att röntgensjuksköterskan gav adekvat information och fanns som ett stöd för patienten. Slutsats: Röntgensjuksköterskan måste informera patienten om sin situation och vad som kommer att hända efter undersökningen. Efter undersökningen bör patienten få hjälp med att anpassa sig till en ny livsstil för att förhindra återkommande kärlkramper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)