Blanknings påverkan på aktieavkastning

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att undersöka om blankning påverkar aktieavkastning på den svenska börsen. Metod: Data, hämtad från Thomson Reuters Datastream, Nasdaq OMX Nordic samt Finansinspektionen, har sammanställts i Microsoft Excel. Regressioner har sedan körts i EViews med den bearbetade datan. Datan testas som en multipel regressionsmodell med paneldata. Tre kontrollvariabler inkluderas. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden utgörs av blankning, effektiva marknadshypotesen, utbud och efterfrågan, behavioral finance samt tidigare forskning inom blankning. Resultat: Studien leder till en regressionsmodell bestående av aktieavkastning som beroende variabel och ett antal kontrollvariabler; blankat värde som andel av omsättning, OMXSPI samt dummy. Blanknings eventuella påverkan på aktieavkastning testas genom regressionstester, där datumen är laggade för att se om blankning påverkar avkastningen dagen efter. Flera tester har körts, varav ett av de test som presenteras kördes med endast dummy som laggad och ett annat med blankat värde som andel av omsättning och dummy som laggade. Slutsats: Resultaten från regressionerna visar ett signifikant samband mellan blankat värde som andel av omsättning och aktieavkastning. Sambandet kvarstod när det testades för förekomsten av blankning. Blankning påverkar således aktieavkastning negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)