”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början” : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. För att tidigt grundlägga barns digitala kompetens har regeringen arbetat fram Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet (Utbildningsdepartementet 2017). Strategin fick en betydande roll för Läroplan för förskolan (Lpfö 18) där skrivningarna om digital teknik förändrades och begreppet kritiskt förhållningssätt till digital teknik tillkom. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt uppdrag i enlighet med Lpfö 18, att barn ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt förhållningssätt till digital teknik i förskolan. Teori Studien är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv där de begrepp som fokuseras är samspel, kommunikation och språk samt proximal utvecklingszon. Metod I studien används en kvalitativ metod i form av enskilda intervjuer. Totalt har tio förskollärare på fyra olika förskolor intervjuats. Resultat Resultatet visar att förskollärarna upplever undervisning i kritiskt förhållningssätt till digital teknik som svårt men viktigt. Förskollärare lyfter medvetenhet och närvaro som viktiga aspekter i undervisningen i kritiskt förhållningssätt till digital teknik. Resultatet visar även att förskollärarna har bristande kunskaper i kritiskt förhållningssätt till digital teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)