Bredband - Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?

Detta är en Master-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Författare: Johanna Nordqvist; Johanna Twengström; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Den tekniska utvecklingen går fort framåt och tillgång till en fungerande och snabb internetuppkoppling blir allt viktigare. Inom de närmaste åren kommer en stor del av Sveriges befolkning och företag att få tillgång till snabbt bredband via fiber. I vissa delar av landet finns inte tillräckligt stort kundunderlag för att det ska vara lönsamt för operatörerna på marknaden att ta initiativ till utbyggnaden. I dessa områden är det upp till fastighetsägarna själva att gå samman och att på egen hand se till att fiberutbyggnaden blir av. Fastighetsägarna kan i dessa fall välja att organisera sig i en gemensamhetsanläggning.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka om bredband via fiber kan vara av väsentlig betydelse för en fastighet. Om bredband via fiber är av väsentlig betydelse kan en fastighet anslutas till en gemensamhetsanläggning för bredband mot fastighetsägarens vilja och utrymme för ledningar kan upplåtas utan stöd av en överenskommelse med markägaren.

För att väsentlighetsvillkoret ska vara uppfyllt krävs att fastigheten har ett påtagligt behov av nyttigheten. Vi gör bedömningen att en bostadsfastighet har ett påtagligt behov av möjlighet till en fungerande internetuppkoppling. Finns det tillgång till fungerande alternativa lösningar måste det visas att bredband via fiber är den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen för att väsentlighetsvillkoret ska vara uppfyllt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)