Konsumenter av framtidens mat: En kvalitativ studie om barns uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Hållbar utveckling är idag ett högst aktuellt ämnet och maten som konsumeras har stor påverkan på miljön och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Idag finns det forskning som påvisar att socioekonomisk bakgrund påverkar familjers matvanor, däremot finns det lite beforskat om huruvida socioekonomisk bakgrund påverkar uppfattningen om hållbar matkonsumtion, som att äta mer vegetabilier, begränsa köttkonsumtion och välja mer närproducerade alternativ. Syftet med föreliggande studien var således att undersöka vad barn i årskurs 1 har för uppfattning kring mat och måltider som serveras i skola och hemmet, utifrån begreppet framtidens matur ett socioekonomiskt perspektiv. Studien är en kvalitativ intervjustudie med en fenomenografisk utgångspunkt och datainsamlingen har skett genom fokusgruppsintervjuer med barn i årskurs 1 inom två olika socioekonomiska områden. Empirin analyserades i en kvalitativ innehållsanalys och resultatet visade att barnen hade kunskap och uppfattningar kring hållbar matkonsumtion. Barnen tog upp att konsumtion av grönsaker var hälsosamt och bra för miljön, socker hade en negativ hälsoeffekt, matsvinn var dåligt för miljön och att det fanns etiska dilemman med köttkonsumtion. Barnen inhämtade övervägande delen av kunskap från föräldrar och skolan men det förekom även en viss undermedveten kunskapsinhämtning. Resultatet visade även vissa skillnader kring barnens uppfattning om hållbar matkonsumtion mellan de två undersökta socioekonomiska grupperna. Barnen inom den högre socioekonomiska indelningen antydde att de besatt viss kunskap kring köttkonsumtionens miljöpåverkan. Barnen inom den lägre socioekonomiska indelning visade snarare kunskap kring fördelen med närodlade livsmedel. Fortsatta studier kring ämnet är nödvändigt för en ökad kunskap och medvetenhet i hur socioekonomiska skillnader påverkar kunskap och uppfattning kring hållbar matkonsumtion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)