Våldtäkt - På distans. En granskning av begreppet våldtäkt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: I det generella begreppet våldtäkt har våld inbegripits som en självklar omständighet i många hundra år. Det har även varit ett krav i lagstiftning. I dagens sexualbrottslagstiftning är det inte längre ett krav. En våldtäkt kan begås på internet genom medgärningsmannaskap eller om det med hänsyn till kränkningens allvar är att jämföra med samlag. Av media framkommer det att detta är något unikt för Sverige. Andra länder som Danmark och Norge benämner det snarare som grooming eller nätövergrepp. Innebörden av både begreppet våld och våldtäkt har över tid förändrats i takt med samhällets förändring samt värderingar. Båda begreppen har fått utvidgade innebörd. Innebörder som har varit en utmaning för den svenska lagstiftaren att tillmötesgå. Uppsatsen syftar därför till att utreda och granska motiven, gällande rätt och rättstillämpningen som motiverar att våldtäkt är möjligt på distans. För att kunna få klarhet i detta har en analys av våldtäktsbegreppet gjorts vilket inbegripit en frågeställning avseende definitionen av våld och våldtäkt ur ett historiskt och nutida perspektiv. Begreppet våldtäkt har ifrågasatts huruvida det ska bytas ut eftersom det inte längre krävs våld eller egenhändighet. Våld har utvecklats till att även omfatta psykisk form. Genom att fördjupa mig i våldtäktsbegreppets historia, då och nu gällande rätt samt rättsfall, har jag kunnat utröna att lagstiftaren haft svårigheter i att möta rätt och samhälle i just dessa frågor. En utvidgning av begreppet våld anser jag som legitim och välgrundad men det innebär inte per automatik att en utvidgning av våldtäkt som begrepp är legitim och välgrundad. Framställningen visar därmed att det finns anledning att överväga en separation mellan fysiska och virtuella våldtäkter genom olika lagstiftning. Det står klart att det är lika allvarligt oavsett om det skett fysiskt eller på internet. Våldtäktsbegreppet har varit föremål för diskussion huruvida det ska ersättas med hänvisning till att det idag kan ske på internet. Det har vidare funnits en rädsla för att begreppet ska urholkas och tappa sin indikation på allvarlighet. Men det är inte en fråga om allvarligheten i brottet, snarare en fråga om att möta rätt och samhälle med legalitet som grund och definiera ett brott för vad det verkligen motsvarar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)