UTLANDSADOPTERADE BARNS INTEGRERING OCH SPRÅKINLÄRNING En kvalitativ studie utifrån fem adoptivföräldrars perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte:Syftet med studien är att utifrån adoptivföräldrarnas perspektiv undersöka barnets integrering in i sitt nya modersmål, samt analysera adoptivföräldrarnas erfarenheter om eventuella språksvårigheter som kan uppstå i den sociala kontexten.Teori:Till grund av studien används det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskij och Säljö.Metod:Studien är gjord på kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Urvalet består av fem respondenter. Deltagarna är adoptivföräldrar till ett eller flera utlandsadopterade barn. Det transkriberade materialet är analyserat utifrån ett tematiskt tillvägagångssätt, vilket innebär att två teman framställts, integrering och samhörighet samt adopterades barns språkinlärning.Resultat:I första temat integrering och samhörighet, framkom det utifrån våra respondenter att deras barn lärde sig sitt nya modersmål genom lek, sånger och böcker. I det andra temat adopterade barns språkinlärning framkom det att samtliga respondenter ansåg att aktivitet inom familjen var viktigt. I överensstämmelse med teoretiska perspektiven att lärande sker i den sociala omgivning samt i dess aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)