Grammatik- och skrivundervisningens utveckling : En undersökning av lärares tillvägagångssätt och läromedel för högstadiet och gymnasiet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Svenska språket

Sammanfattning: Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka hur grammatik- och skrivundervisningen i högstadiet och gymnasiet har förändrats i takt med att skolutvecklingen allmänt har gjort det. Flertalet tidigare undersökningar visar att skrivundervisningen i många fall sker utifrån språknormer och språkets form. Språkvetare är kritiska till denna form av undervisning och menar att grammatik- och skrivundervisningen behöver moderniseras, och inte minst anpassas till läroplan Lgr och Lgy 11. Studien undersöker därför hur olika former som förknippas med funktionell grammatik utövas av lärare, samt kommer till uttryck i olika läromedel. Studiens frågeställningar är: Vilka faktorer lyfter forskning inom funktionell grammatik från 2000-talet fram för en lyckad grammatik- och skrivundervisning? Hur ser olika former av funktionell grammatik på lärande, lärarens och elevens roll? Vad skiljer funktionell grammatik från den traditionella grammatikundervisningen? Resultatet bygger på en avhandling och fyra vetenskapliga artiklar och visar att avgörande faktorer för en lyckad grammatik- och skrivundervisning är 1) ett tydligt tolkat genrebegrepp, eftersom flera teorier och metoder finns. 2) Lärarstöd i form av tydlig lärarhandledning med kontinuerlig återkoppling på elevernas texter. 3) Tydlig och varierad arbetsgång i form av processinriktat skrivarbete med utgångspunkt i vad eleverna redan kan och användning av bra textförebilder. 4) Analysredskap i form av grammatiska termer samt 5) att texters sammanhang eller funktion är uttalad. I arbetet visas att olika former av funktionell grammatik bidragit till en utveckling som går i linje med den allmänna skolutvecklingen. För att undervisningen ska fortsätta utvecklas och anpassas till läroplanerna i svenska går det inte att plocka ut endast några av faktorerna, utan det krävs ett helhetsarbete där alla faktorer är närvarande. För att utveckla undervisningen och läromedlen ännu mer i en sociokulturell anda behöver lärarna arbeta mer medvetet med olika teoretiska modeller inom funktionell grammatik, samt kunna dela sin undervisning med andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)