Hållbarhetsredovisning i konfektionsbranschen : En ständig anpassningsprocess

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Introduktion: Hållbarhet har blivit en naturlig del av företagens rapportering, därredovisningen i Sverige idag tillämpas som en frivilligrapportering. Tidigare studier presenterar skillnader avseende hur hållbarhet redovisas, men även att det finns branschspecifika överrensstämmelser. Konfektionsbranschen är av intresse att studera då tillverkningen inte alltid ger uppsyn över de hållbarhetsrelaterade aspekterna samtidigt som branschen har en stor mängd intressenter att bemöta. Genom att studera över tid erhålls en ökad förståelse för hur hållbarhetsredovisningen har utvecklats. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utforska vad konfektionsbranschen redovisat om hållbarhet samt kartlägga mönster över hur detta har förändrats över tid. Metod: En kvalitativ studie som tillämpar en deduktiv ansats med induktiva inslag. Studien utformas som en longitudinell fallstudie där analysenheterna Björn Borg, H&M, KappAhl och Odd Molly utgör konfektionsbranschen noterad på Nasdaq Stockholm mellan åren 2007-2014. Insamling av data består av årsredovisningar och hållbarhetsrapporter. Slutsats: Studien har urskilt ekonomi, socialt/etiskt, miljö och adaption som branschspecifika faktorer i hållbarhetsredovisningen. Vidare har utvecklingen över vad som redovisas inom dessa faktorer indikerat processer som driver utvecklingen av hållbarhetsredovisningen. Det har medfört en branschspecifik modell som illustrerar utvecklingen av hållbarhetsredovisningen över den studerade perioden mellan åren 2007-2014.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)