Att leva i förändring : En fallstudie av styrsystem på kommunikationsbyrån GoBrave

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund       Globalisering, digitalisering och den nya generationens medarbetare är avgörande faktorer som påverkar att utvecklingen för organisationer går allt snabbare. Förändringstakten innebär ett ökat behov för organisationer att med hjälp av verksamhetsstyrning och styrsystem förhålla sig till omvärlden. Att som organisation kunna förhålla sig till omvärlden är idag ett generellt krav, dock kan kravet anses skilja sig åt mellan olika branscher. Kreativa organisationer vars verksamhet präglas av den digitala och tekniska utvecklingen kan enligt vår uppfattning antas ha ett ökat krav på att ligga i framkant. Syfte               Syftet med studien är att undersöka hur en kreativ organisation använder styrsystem för att förhålla sig till omvärlden och skapa förutsättningar för förändring. Undersökningen bygger på en uppdelning av styrsystem i fyra fokusområden; organisationsstruktur, ledarskap, medarbetare och styrmedel. Metod             Utifrån en abduktiv metod, kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har vi utfört en fallstudie hos kommunikationsbyrån GoBrave. Totalt har tio intervjuer på olika nivåer i organisationen genomförts med utgångspunkt i våra fyra fokusområden. Slutsats          Vår slutsats är att GoBrave har skapat förutsättningar för förändring och förhåller sig till omvärlden genom att tillämpa organiska styrmedel. Vidare ser vi användningen av styrsystem som effektiva, om än omedvetna verktyg för att skapa en föränderlig organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)