Kriget mot terrorismen: Ett modernt säkerhetsdilemma

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker begreppet säkerhetsdilemmat. Detta för att vi anser den gamla begreppsdefinitionen förlegad och inte applicerbar på moderna konflikter. Med en begreppsutrerande metod definerar vi säkerhetsdilemmats underliggande logik, för att på denna logik utveckla en ny definition av begreppet. Genom att applicera begreppsdefinitoner på en modern konflikt, det amerikanska kriget mot terrorismen, kom vi fram till att den traditionella definitionen av begreppet uteslöt nya sorters aktörer och inte hade förklaringsvärde vad gäller handlingen som initierat säkerhetsdilemmat. Genom att omdefiniera aktörerna och handlingarna som ger upphov till säkerhetsdilemmat skapade vi en ny definition, anpassad för samtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)