Har finanskrisen förändrat hur centralbanker sätter räntan? - En studie om centralbankers beteende efter finanskrisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Studien har som syfte att analysera om centralbankerna har ändrat sitt sätt att föra flexibel penningpolitik efter finanskrisen. Studien väljer att lägga till huspriser som en förklarande variabel då denna faktor var en bakomliggande del av finanskrisen och anses vara intressant att studera i sammanhanget. Studien har utgått ifrån Taylor-regeln som har bevisats kunna förklara räntesättningen av centralbanker innan finanskrisen. Data har sammanställts till paneldata för fem länder, Sverige, Norge, Australien, Storbritannien och Nya Zeeland över tidsperioden 1995-2015. Undersökningen delas upp i två perioder, 1995-2007 vilka definieras som innan finanskrisen, och 2010-2015 som definieras som efter finanskrisen för att kunna visa på ifall en skillnad i den flexibla penningpolitiken har skett. Resultaten visar på att Taylor-regeln inte kan påvisa hur centralbankerna för penningpolitiken efter finanskrisen då modellen är för simpel. Taylor-regeln visar dock ett svagt samband innan finanskrisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)