Kooperativt lärande inom matematik ur ett lärarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker hur lärare upplever att kooperativt lärande ur ett inkluderande perspektiv kan påverka elevers kunskapsutveckling i matematik. Vidare undersöker studien lärarnas tillvägagångssätt för att stimulera eleverna till att vilja samarbeta och lära i grupp inom matematikundervisningen. Två frågeställningar utformades för att besvara studiens syfte: Hur påverkar det kooperativa lärandet elevernas kunskapsutveckling ur ett inkluderande perspektiv inom matematikundervisningen? Hur arbetar lärarna med det kooperativa lärandet för att stimulera elevernas engagemang till samarbete inom matematikundervisningen?    Studien har utförts genom en kvalitativ enkätundersökning med både slutna och öppna frågor. Genom enkäten har svar från 24 respondenter framställts och en fenomenografisk ansats har tillämpats vid analys av data. En tolkning och analys av respondenternas svar från enkätundersökningen har visat att det kooperativa lärandet bidrar till engagemang till samarbete inom matematikundervisningen. Utifrån resultatet synliggörs även hur elevernas kunskapsutveckling främjas av det kooperativa lärandet ur ett inkluderande perspektiv. Dessutom har det kooperativa lärandet inom matematikundervisningen visat sig öka elevernas aktiva deltagande och engagemang till ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)