Från leverans av paket till kundlojalitet : En kvantitativ studie om vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Frågeställning: Vilka leveransdimensioner är det som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag? Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka leveransdimensioner det är som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag utifrån ett konsumentperspektiv. Denna studie ämnar att studera vilka leveransdimensioner som i förhållande till förtroende påverkar kundlojaliteten inom e-handeln. Metod: En kvantitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats genom en enkätundersökning med frågor ur tidigare forskning har utförts vid insamling av primärdata. En teorimodell med tillhörande hypoteser utformades utifrån studiens teoretiska referensram. Det totala urvalet inkluderade 255 respondenter varav 14 var bortfall. Resultatet analyserades genom korrelations- och multivariat regressionsanalys i IBM SPSS-Statistics. Slutsats: Studien visade att samtliga leveransdimensioner hade ett signifikant samband med kundlojalitet och förtroende utifrån korrelationsanalysen. I regressionsanalysen påvisades en indikation på ett kausalt samband mellan leveranstrovärdighet och kundlojalitet i förhållande till förtroende. Indikation på kausalitet framfördes även mellan hållbar leverans och kundlojalitet i förhållande till förtroende. Förtroendet visades vara avgörande för kundlojaliteten mot ett onlineföretag inom ett sammanhang med leveransdimensioner. Därmed visade studiens resultat att de leveransdimensioner som påverkar kundlojaliteten mot ett onlineföretag är leveranstrovärdighet och hållbar leverans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)