Agil transformation för produktutveckling i mjukvarubranschen : Ett arbete om upplevda utmaningar och fördelar med agilt arbetssätt

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

Sammanfattning: Allt fler aktörer uppkommer på den redan konkurrenskraftiga marknaden vilket ställer höga krav på utveckling av nya innovativa produkter för företag inom mjukvarubranschen. Detta leder till att företag måste förändra sin struktur och sitt arbetssätt för att kunna anpassa sin produktutveckling efter kunderna och marknaden. Ett sätt för företag att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga och bemöta marknadens behov är att implementera agila arbetssätt. Syftet med detta arbete är att bidra till ökad kunskap kring hur produktutvecklingsprocessen för en agil transformation från beslut till implementation kan ske i mjukvarubranschen. Arbetet har undersökt tre frågeställningar relaterade till agil transformation i mjukvarubranschen. Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att erhålla en ökad förståelse för produktutveckling i mjukvarubranschen och för det agila arbetssättet. Vidare utfördes en kvalitativ semistrukturerad intervjuundersökning med fyra respondenter från tre företag där samtliga arbetar med agila arbetssätt och produktutveckling inom mjukvarubranschen. Den kvalitativa studien undersökte vilka utmaningar och potentiella fördelar en agil transformation kan generera samt vad som kännetecknar en lyckad agil transformation. Utifrån resultatet av denna studie utformades ett antal kategorier som kan användas som riktlinjer för hur en organisation kan gå tillväga vid en agil transformation i mjukvarubranschen. Studien visar att en agil transformation är en komplex och tidskrävande process. Utmaningar med agil transformation innefattar att ett agilt arbetssätt ofta blir beroende av en nyckelperson, det kräver en hög samverkan och ökad förståelse för varandras arbetsuppgifter samt ett anpassningsbart tankesätt som är mottagligt för förändring. Däremot genererar den agila transformationen fördelar så som en ökad produktivitet och användarnöjdhet, minskat antal defekter och en kortare ledtid hos samtliga företag. För att lyckas med en agil transformation visar studien på att ett företags medarbetare bör vara mottagliga för förändring och att motivet till transformationen borde komma inifrån organisationen. Sammanfattningsvis resulterade den agila transformationen i en förbättrad mjukvaruutveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)