Mångkultur i skolan, något nytt? : En kvalitativ dokumentanalys av den svenska nioåriga grundskolans läroplaner.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Studien syftar till att undersöka den förändring som skett i grundskolans läroplaner mellan 1962-2011, vad gäller formuleringar om och kring arbetet med mångkultur. Syftet har besvarats genom frågeställningarna: Vad utmärker de enskilda läroplanernas synsätt på mångkultur? Vilka förändringar har skett i grundskolans läroplaner under de senaste femtio åren, vad gäller synsättet på mångkultur? Metoden som använts för att komma fram till ett resultat var av kvalitativ art. En tidigare beprövad analysmodell har använts och kategoriserat det mångkulturella i läroplanerna enligt tre nivåer. Målnivå, regelnivå och verksamhetsnivå. Resultatet visade på en tydlig utveckling av de mångkulturella formuleringarna i skolans styrdokument, men på en avsaknad av metoder för att genomföra dem. Resultatet visar att retoriken i läroplanerna ligger i samtid med hur samhället har sett ut under läroplanens formulerande. Det syns i studiens resultat en vilja att göra mångkultur till något universellt accepterat. Sverige är en demokrati, varpå demokratiska värden måste värderas och prioriteras högt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)