Högläsningens och textsamtalets betydelse för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt är att studera forskning som berör högläsningens och textsamtalets påverkan på enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling i årskurs F–3. Kunskapsöversikten utgår från frågeställningen: Vilken betydelse har högläsning samt textsamtal för enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling? En systematisk sökningsmetod användes i eftersökningen av källor och utgångspunkten var kriterier gällande databaser, språk, sökord, publiceringsår, innehåll, ålder och publikationstyp. Sökprocessen skedde i databaserna ERIC, SwePub och Google Scholar samt vid genomsökning av källors referenslistor. Resultat presenteras utifrån fyra teman, vilka är: utveckling av ordförråd, tillgång till lässtrategier, utveckling av muntlig kommunikation samt lärares stöttning. Dessa teman utmärkte sig vid bearbetningen av utvalda källor och valdes eftersom de behandlar språkutveckling. Det framgår i forskningsresultatet att ordförråd byggs ut vid högläsning och textsamtal. Det framkommer även att skilda metoder ger olika effekter, särskilt för flerspråkiga elever. Forskningsresultatet belyser att elever får tillgång till lässtrategier vid högläsning och textsamtal, vilket innebär att de ges verktyg för att bearbeta och hantera texter. Dessutom utvecklas elevers muntliga kommunikation då de får tillgång till ett rikt språkligt inflöde och utflöde vid högläsnings- och textsamtalstillfällen. Slutligen demonstrerar resultatet lärares betydelse i form av stöttning. Genom urval av skönlitteratur, explicit undervisning och frågor stödjer lärare enspråkiga och flerspråkiga elevers språkutveckling rörande ordförråd, lässtrategier respektive muntlig kommunikation. Kunskapsöversikten avslutas med ett diskussionsavsnitt där det ingår en redogörelse av slutsatser, diskussion av resultat samt förslag på vidare forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)