Temporärt byggande av förskolor - En ekonomisk utvärdering av mobila lokaler

Detta är en M-uppsats från Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

Sammanfattning: Mobila lokaler är en del av den nutida stadsbilden i Göteborg. Det trots att denallmänna uppfattningen är att en permanent byggnad resulterar i bättre kvalité än entemporär. Varför har de blivit en del av det sätt kommunen arbetar på och vad blirresultatet av dess användning? Det är frågor som den här rapporten reflekterar över,på uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborgs Stad.Kommunen äger själva inga mobila lokaler och hyr därför in dem från diverseuthyrare, som kan vara antingen producenter eller leverantörer som i sin tur ägermodulerna.Rapporten lägger stor betoning vid kostnaderna av att hyra mobila lokaler medavseende på hur länge de står kvar. Dethär ställs mot om lokalerna istället hade varitpermanenta lokaler. Det undersöks vidare hur relevant en sådan jämförelse är samtvilka anledningar och möjligheter det finns att arbeta mot något annat än vadkommunen gör idag.Analysen ämnar att ha en god förankring i de projekt som Lokalförvaltningen utförtoch därför undviks slutsatser som bygger på nyckeltal.Det är ett stort ämne och vi har under undersökningens gång kontinuerligt haft samtalmed personer som på olika sätt har erfarenhet av att jobba med mobila lokaler för attkomplettera den kunskap som har visat sig vara svår att få genom litteraturstudier.Utifrån de här förutsättningarna har vi kommit fram till att det bör ske enattitydförändring i Göteborgs Stad kring i vilken utsträckning man ska använda hyrdamobila lokaler. Rapporten visar att förutom att hyrda mobila lokaler i grunden är endålig affär i och med att de hyrs och inte resulterar i något restvärde vilketprojektledare på Lokalförvaltningen redan vet, är det dessutom en dyr affär. Vi tror atten gemensam riktning inom kommunen där alla delar av Göteborgs Stad förstår vadmobila lokalers användning innebär kan resultera i en bättre förvaltning avskattepengarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)