Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: AbstraktTitel: Framgångsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för fastighetsmäklare Nivå: C-uppsats i ämnet fastighetsvetenskapFörfattare: Caroline JanlowHandledare: Mikael OttossonDatum: 2019 - januariSyfte: Uppsatsen undersöker vilka faktorer som har betydelse för att fastighetsmäklare stannar kvar i sitt yrke.Metod: Jag har använt både en kvalitativ och en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning samt en djupgående telefonintervju. Resultatet av detta har sedan analyserats med passande teorier för att komma fram till en slutsats.Resultat & slutsats: Flera olika faktorer påverkar fastighetsmäklarens trivsel i arbetslivet. De faktorer som jag kommit fram till påverkar fastighetsmäklarna i Stockholm mest är oro över sin ekonomiska situation baserat på inkomst samt bristen på balans mellan privatliv och arbete.Förslag till fortsatt forskning: Det kan vara intressant att se om denna problematik ser liknande ut i småstäder och om resultaten skiljer sig där jämfört med i Stockholm.Uppsatsens bidrag: Examensarbetet har bidragit till ökad förståelse för vad som påverkar fastighetsmäklares trivsel i yrket samt stanna i yrket. Även konkreta tips på vad arbetsgivare kan ändra för att minska personalomsättning och antalet avregistreringar.Nyckelord: Fastighetsmäklare, Arbetstrivsel, Lönemodell, provision,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)