Globala klimatförändringar i fysisk planering : exempel Hattholmen i Karlskrona

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

Sammanfattning: De globala klimatförändringarna som sker i dag måste tas hänsyn till inom alla aspekter av vårt samhälle. Det är få som inte har hört att medeltemperaturen blir högre, att havsnivåerna stiger och att stormarna blir värre och orsakar mer skada än tidigare. I den fysiska planeringen går det att göra mycket för att guida de globala klimatförändringarnas utveckling i rätt riktning, en riktning som gör att samhället förändras efter de nya förutsättningarna och samtidigt stävjar den snabba utvecklingen de globala klimatförändringarna har i dag. Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vad som kan göras inom den fysiska planeringen för att åstadkomma just detta. Vidare har syftet varit att göra ett idéförslag på Hattholmen i Karlskrona som samlar konkreta lösningar för vad som kan göras på lokal nivå när det gäller de globala klimatförändringarna. Metoderna i detta arbete är kvalitativ innehållsanalys och tillämpningsstudie som används för att besvara frågeställningarna och på sätt belysa arbetes syfte. Den slutsats som kan dras av detta examensarbete är att klimatförändringarna är ett faktum och att mer måste göras inom den fysiska planeringen för att kunna möta de problem som i framtiden kommer bli värre än de är i dag. Utifrån tillämpningsstudien går det att dra en slutsats om att det går att använda lösningar som bidrar till minskade växthusgasutsläpp samtidigt som stadsdelen praktiskt fungerar för de boende och de som verkar i stadsdelen. Resilienta lösningar används för att ta hand om problemet med de högre havsnivåerna, och lösningar från andra stadsdelar används vilka redan har tillämpats med gott resultat på andra ställen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)