Väsentliga förändringar – under och efter genomförandet av offentlig upphandling av byggentreprenadkontrakt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: De inom upphandlingsrätten centrala principerna om likabehandling och öppenhet ska beaktas under och efter genomförandet av en offentlig upphandling av ett byggentreprenadkontrakt. En upphandlande myndighet ska därför i detalj planera genomförandet av upphandlingen och i ett förfrågningsunderlag ange sina krav på upphandlingsföremålet och på leverantören. Vidare ska den upphandlande myndigheten fullfölja planeringen och inte frångå eller ändra de uppställda kraven på ett sådant sätt att principerna om likabehandling och öppenhet inskränks. Den civilrättsliga entreprenadjuridiken får anses utgöra en motpol till upphandlingsrätten eftersom ändringar och justeringar under ett kontrakts löptid ofta ses som en självklarhet. Således finns det vid offentlig upphandling av byggentreprenadkontrakt risk för konflikt mellan dessa två rättsområden. För att säkerställa att principerna om likabehandling och öppenhet upprätthålls har det utvecklats en praxis som förbjuder så kallade väsentliga förändringar av pågående upphandlingar och efter offentlig upphandling ingångna kontrakt. Om en väsentlig förändring företagits medför det att en pågående upphandling måste göras om och om det rör sig om ett ingånget kontrakt att det ogiltigförklaras. I denna uppsats utreds för det första vad som utgör en väsentlig förändring av en pågående upphandling av en byggentreprenad som medför att upphandlingen måste göras om. För det andra utreds i uppsatsen vad som utgör en väsentlig förändring av ett efter offentlig upphandling ingånget offentligt byggentreprenadkontrakt som medför att en upphandlande myndighet anses ha genomfört en ny upphandling. I uppsatsen dras ett antal slutsatser beträffande vilka situationer och omständigheter, som medför att väsentliga förändringar föreligger. Den gemensamma nämnaren i de olika bedömningarna för huruvida en väsentlig förändring föreligger är att de utmynnar i den hypotetiska frågeställningen om det är tänkbart att förutsättningar i upphandlingen eller det tilldelade kontraktets villkor ändrats så mycket av förändringen att det finns en möjlighet att anbudsgivare eller potentiella anbudsgivare, på grund av ändringen, skulle kunna ha agerat annorlunda vid det ursprungliga upphandlingsskedet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)