Att utveckla genom att förenkla - en intervjustudie kring sjuksköterskors erfarenheter av vårdplaner på en medicinavdelning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Det sker en omställning av svensk sjukvård, från ett medicinskt perspektiv till en personcentrerad vård. Vårdplanen är ett exempel där omställningsarbetet behöver utvecklas när det gäller dokumentation av bedömning, vård och behandling. Personcentrerad vård är ett partnerskap mellan patienter och professionella där patientens berättelser tillsammans med övriga undersökningar bildar underlag för en personcentrerad vårdplan som ska dokumenteras i patientjournalen i stället för traditionella vårdplaner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med vårdplaner på en medicinavdelning i västra Sverige. Metod: Studien utfördes som ett examensarbete i omvårdnad genom ett samarbete med Göteborgs universitet och en medicinavdelning på ett medelstort sjukhus i västra Sverige. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor vilka analyserades med hjälp av en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Sjuksköterskornas erfarenheter av att arbeta med vårdplaner skildrades i en övergripande kategori “Att förbättra omvårdnad” och tre underkategorier som beskrev erfarenheter att hantera begränsad arbetstid, att samarbeta för förbättrad dokumentation samt att skapa struktur i vårdplanen. Sjuksköterskorna påtalade svårigheter att synliggöra patientens röst i den skriftliga vårdplanen. Sammanfattningsvis beskriver sjuksköterskorna tid och teamsamarbete som viktiga nämnare samt att det behövs verktyg för att skapa bättre förutsättningar att involvera patienten i vårdplanen. Slutsats: Att arbeta med vårdplaner är en betydelsefull del av sjuksköterskans arbete med att utveckla omvårdnaden. Kvaliteten av vårdplanen påverkas av hur väl dokumentationen görs, hur planen följs samt huruvida regelbunden revidering sker eller inte. Patientens medverkan behöver stärkas varför personcentrerad vård kan ses som ett redskap för att synliggöra partnerskap mellan patient och personal inom vården. För en lyckad implementering av personcentrerad vård krävs arbete på flera nivåer i vårdverksamheten för att skapa en enkel och tydlig dokumentationsstruktur som ger förutsättningar för samarbete mellan olika yrkeskategorier för effektiv och patientsäker vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)