Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel i psykiatriska rehabilitering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Psykisk ohälsa har en stor påverkan på patienternas liv, vardag och välbefinnande. Både terapeutiska och aktivitetsbaserade behandlingar erbjuds under psykiatrisk rehabilitering men däremot finns en kunskapslucka om hur arbetsterapeuten använder sig av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen. Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetsterapeuternas erfarenhet av att använda bild som terapeutiskt medel inom psykiatrisk rehabilitering. Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intevjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser på två psykiatriska mottagningar i södra sjukvårdsregionen. Intervjuerna spelades in, och transkriberades - utom en, på grund av tekniska problem. Insamlade data analyserades genom en innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att bild är ett mångfaldigt och användbart redskap för arbetsterapeuter inom psykiatriska rehabiliteringen. Den skapande aktiviteten ger mening till patienterna, öppnar upp dolda kanaler för kommunikation och kan trigga igång en personlig utvecklingsprocess hos patienterna. Slutsatsen: Arbetsterapeutens användning av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen betraktas som en ny meninsfull aktivitet som i följd ger glädje och struktur i personens vardag. Aktiviteten kan positivt påverka både den känslomässiga och den verbala kommunikationen; samt kan hjälpa patienten att hitta vägar till egna reflektioner och insikter om djupliggande drivkrafter. Skapandet kan starta en process som bidrar till den personliga utveckligen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)