Identitet i förskolan : En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring begreppet identitet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Sammanfattning: Vi vill med denna studie diskutera begreppet identitet i förhållande till förskolans utbildning och samtidigt öka förståelsen för hur utbildningen kan utformas för att skapa goda förutsättningar för barns identitetsskapande. För att kunna uppnå syftet har följande frågeställningar använts: Hur beskriver några förskollärare begreppet identitet? och Hur kan identitetsarbete komma till uttryck i förskolans utbildning enligt förskollärarna? I denna studie används kvalitativ intervju som metod och urvalet är sex förskollärare i tre olika kommuner. Teorier vi valt är poststrukturalistiskt synsätt och Daniel Sterns utvecklingspsykologiska perspektiv. Slutsatsen visar på att trygghet, samspel och ömsesidig respekt uppfattas som viktiga faktorer för barns identitetsskapande. För att främja dessa faktorer krävs det en ständig dialog i arbetslaget kring begreppens innebörd. Detta eftersom slutsatsen även visar att det finns många olika beskrivningar av begreppet identitet och att de ofta grundar sig i personliga erfarenheter och åsikter. För att kunna arbeta professionellt och utifrån rådande styrdokument krävs det en samlad förståelse i arbetslaget om vad begreppet faktiskt innebär och detta uppnås genom diskussioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)