Mödrars upplevelser av att ha ett barn med Autismspektrumtillstånd : - En kvalitativ analys av bloggar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn på fyra neuropsykiska funktionsnedsättningar som gemensamt kännetecknas av begränsningar till socialt samspel, nedsatt förmåga till kommunikation och föreställningsförmåga. I autismspektrumtillstånd diagnosen inkluderas Autism, Desintegrativ störning, Asbergers syndrom och Atypisk autism. Ur ett globalt perspektiv finns det ca 70 miljoner individer som har autismspektrumtillstånd. För barnets föräldrar innebär diagnosen stora förändringar i det dagliga livet och hela familjens livssituation påverkas. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva mödrars upplevelser av att ha barn med autismspektrumtillstånd. Metod: En empirisk deskriptiv studie baserad på analys av åtta bloggar. Innehåll från bloggarna granskades och analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys på en manifest nivå. Huvudresultat: Resultatet visar att det hade skett en förändring i mödrarnas livssituation genom att de var tvungna att anpassa sin vardag efter barnets diagnos och förutsättningar. De upplevde brist på professionellt stöd från de sociala verksamheterna vilket resulterade i att de ständigt fick anstränga sig och kämpa för barnets rättigheter. Stress och utmattning hos mödrarna bidrog till att deras egen hälsa inte prioriterades. Vidare uttryckte mödrarna oro inför framtiden och funderade mycket kring vad som kunde förväntas i framtiden för deras barn. Slutsats: Att vara mamma till ett barn med AST kan och innebär i de flesta fall en förändrad livssituation. Barnets behov av stöd i vardagen utgör en omfattande del av mödrars liv, ansträngningar och påfrestningar kan resultera i att mammorna upplever fysiska och psykiska besvär. En ökad kunskap och erfarenhet om de svårigheter mammor till barn med autismspektrumtillstånd kan ställas inför, kan vara betydelsefullt för vårdrelationen och utgöra viktig information för utformning av omvårdnaden av både barn och föräldrar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)