Verksamhetsstyrning i cirkulära företag : En kvalitativ intervjustudie om vad, hur och varför

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: Cirkulär ekonomi är ett ämne som fått allt större uppmärksamhet bland företagoch organisationer i syfte att öka hållbarhet och motverka resursbrist. Den cirkulära ekonominhar ingen definition som är allmänt accepterad trots att det används i stor utsträckning runtomkring världen. Det finns dock något gemensamt mellan de olika definitionerna vilket är attden cirkulära ekonomin flödar som ett omlopp där produkterna och resurserna inte tapparvärde och kasseras lika snabbt. Konceptet kan ses som en förbättrad hanteringen av avfalletoch en affärsmodell som erbjuder en hållbar ekonomi. Tidigare studier visar på många olikadefinitioner av begreppet. På företagsnivå är det därmed också fortfarande oklart vad somanses vara cirkulär ekonomi. Verksamheter som arbetar med cirkulär ekonomi behöveranpassa sin ekonomistyrning enligt tidigare studier. Hur cirkulära företag styr sinaverksamheter är ett ämne som fortfarande inte undersökts. Tidigare studier hävdar att manjobbar med cirkulär ekonomi då det generera ekonomiska fördelar medan andra menar att dethandlar om legitimitet. En del påstår att det är mer kostsamt med cirkulär ekonomi i företag.Det är alltså fortfarande inte helt klart varför företag arbetar med cirkulär ekonomi. Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en förståelse om vad cirkulär ekonomi innebär enligtföretag, hur arbetar och styr i cirkulära företag och varför de arbetar med cirkulär ekonomi. Metod: En kvalitativ intervjustudie har genomförts i 14 olika verksamheter som arbetar medcirkulär ekonomi. Slutsatser: Synen på cirkulär ekonomi är alltså varierande i olika företag men man kan ändåse likheter hur företag arbetar med cirkulära ekonomi. Verksamhetens fokusområden ivärdekedjan kan vara olika beroende på bransch, storlek, produkt och materialerbjudande.Cirkulära företag arbetar med en kombination av flera olika strategier för att kunna uprätta ettcirkulärt flöde på sina produkter. Uppsatsen kom även fram till att cirkulära företag har enformell styrning som kan relateras till Malmi och Browns (2008) styrpaket. Man kan dock seatt cirkulära företag styrning baseras på cirkulära ekonomi. Det innebär alltså att cirkulärekonomi inkluderas i den vision, strategi och målsättningar man har i företaget. Styrningeninom cirkulära verksamheter behöver även ta hänsyn till tidsperspektivet. Att styra i cirkuläraföretag kräver att man har ett långsiktigt tänk. I de flesta företagen är stora anledningen tillarbete med cirkulär ekonomi lönsamheten. Man kan dock se att även andra faktorer kan varaviktiga som lagar och miljökrav. Ytterligare anledning för cirkulär ekonomi är påtryckningarfrån olika intressenter och företags personliga intresset för miljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)