Utvärdering av prehospital vård och behandling av hjärtinfarktpatienter med tromboshämmande läkemedel : En fall/kontroll studie efter införandet av ny behandlingsrutin

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

Sammanfattning:

Introduktion: Akut hjärtinfarkt är en vanlig dödsorsak. Viktigaste behandlingsinsatsen vid hjärtinfarkt är att snabbt öppna det ockluderade kranskärlet genom primär Perkutan Coronar Intervention (PCI). Viktigt är även att behandlingen förhindrar att kärlet åter ockluderar. Detta görs genom att behandla med det blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedlet Clopidogrel. Enligt en ny behandlingsrutin ges Clopidogrel redan i ambulansen vid konstaterande av hjärtinfarkt för att uppnå effekt så fort som möjligt. Syfte:Syftet var att undersöka om prehospital behandling med Clopidogrel leder till god vård i form av snabbare PCI-behandling, kortare vårdtid, färre medicinska komplikationer, färre komplikationer relaterade till omvårdnad för patienter med ST-höjningsinfarkt samt undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som dokumenterats vid förekomst av komplikationer. Metod: En retrospektiv fall/kontroll studie utfördes där patientjournaler och databasutskrifter från angiolaboratoriets interna register undersöktes. Studien inkluderade patienter som fått PCI-behandling mellan 1 juni 2006 och 1 februari 2008 och som inkommit med ambulans direkt till angiolaboratoriet.I fallgruppen (n = 37) ingick de som fått Clopidogrel i ambulans och i kontrollgruppen (n = 83) de som fått Clopidogrel i direkt anslutning till PCI-behandlingen.  Resultat: En skillnad uppmättes mellan grupperna för tiden mellan ankomst till angiolaboratoriet och påbörjad PCI-behandling.En förlängning av tiden uppmättes i fallgruppen (p = 0,05). Det är oklart i vilken mån prehospital behandling med Clopidogrel förbättrar utfallet vad gäller vårdtid, medicinska komplikationer samt komplikationer relaterade till omvårdnad för patienter med ST-höjningsinfarkt. Omvårdnadsåtgärder var bristfälligt dokumenterade. Studiens omfattning är begränsad vilket gör att resultaten bör beaktas med försiktighet. Konklusion: Fler studier behövs för att undersöka värdet av prehospital behandling med Clopidogrel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)