Småkakor, äggröra, uppror och tålamod. En kvalitativ studie om hur världar framställs i populära bilderböcker

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Abstract Studiens syfte var att undersöka vilka världar som konstrueras i tre stycken populära bilderböcker för barn. Ämnet valdes med grund i reflektioner om böcker för barn. I förskolan finns en uppsjö av bilderböcker presenterade för barn. Som verksam inom förskolan har jag genom åren läst otaligt många böcker, äldre som nya, långa som korta berättelser. Jag har dock uppmärksammat att bilderna är av stort intresse, barnen ställer frågor, tycker till och betraktar gärna bilderna flertalet gånger. Detta väckte frågor som exempelvis vad för slags bilderböcker erbjudes barn i förskolan och vad kan möjligtvis bilderna i böckerna generera till barn?Med kvalitativ metod, närmre bestämt en semiotisk bildanalys analyserades således studiens tre bilderböcker ur dels bildernas grundbetydelse, denotativa följt utav bildens bibetydelse, konnotativa (Nordström, 1986). Uppsatsens teoretiska perspektiv är byggt på socialkonstruktionism, med detta menas bland annat att vi människor konstruerar världen med hjälp av olika kategorier vi skapat tillsammans (Whinter Jørgensen & Philips 2000). Arbetsmetoden för att besvara studiens syfte var således att genom en semiotisk bildanalys granska vilka sociala konstruktioner och världar populära bilderböcker för barn innehåller. Studiens resultat mynnade ut i att bilderböckernas världar präglades av vuxen och barn relationer i avskalade, plottriga och varma hem. Barnen framställs som själviska, bestämda och osäkra. Vuxna framställs som osjälviska, tålmodiga samt omhändertagande. Sammantaget resulterade detta i att böckernas sociala konstruktioner bland annat var av tålamod, missnöje, godhet, makt, besvikelse och glädje.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)