Socio-materiella tankevurpor och systematiskt kvalitetsarbete i förskolans praktik

Detta är en Magister-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Studien undersöker förskolans systematiska kvalitetsarbete genom att utgå från Actor-Network Theory. Syftet är att utforska nätverket av relationer och samhandlingar mellan mänskliga såväl som materiella aktörer i det pedagogiska analys- och utvärderingsarbetet. Utifrån deltagande observationer och insamlade dokument avser analysen att spåra hur mänskliga såväl som materiella aktörer samhandlar under förskolans analys- och utvärderingsarbete, samt hur praktiken förhandlas fram, formeras och omformeras av aktörernas samhandlingar. Resultatet visar att samhandlingarna mellan aktörerna kan ha en svartlådande effekt på analysarbetet och att bedömning som fenomen kan ses som omformerande krafter. Vidare visar resultatet att förhandlingar mellan aktörerna präglas av såväl motstånd som anpassning, samt att teknologin, inte enbart förstådd som teknologiska apparater utan även som teknologiska format för dokumentation, kan en förrädisk agens på förskolans analys-och utvärderingsarbete. Utifrån resultaten blir det synligt att det inte alltid är människan som spelar huvudrollen, utan att materiella aktörer är ofrånkomliga förhandlingspartners, som människor både agerar på och blir agerade på. Det blir också tydligt hur komplexiteter och pedagogiska utmaningar blir en del av den verbala utvärderingen, men som dock inte lyckas ta sig hela vägen till en skriven utvärderingstext. Avslutningsvis argumenteras det för på vilket sätt ett socio-materiellt perspektivtagande skulle kunna bidra med en större öppenhet och analytisk vakenhet i relation till hur förskolans systematiska kvalitetsarbete förhandlas fram och blir till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)