Utveckling av processorienterat arbete: en studie vid Vattenfall AB Vattenkraft

Detta är en Y-uppsats från Luleå tekniska universitet/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/Kvalitets- & miljöledning

Sammanfattning: Fler och fler företag och organisationer inser vikten av att ständigt förbättra kvaliteten på de egna produkterna och tjänsterna, men även kvaliteten på de processer som verksamheten är uppbyggd av. I en processorienterad organisation ses processerna som utgångspunkten för det faktiska värdeskapandet men även för styrningen, bedrivandet, förbättringen och utvecklingen av verksamheten.Denna studie har utförts vid Vattenfall AB Vattenkraft i Luleå. Vattenkraften har sedan början av 2000-talet arbetat med övergången till en processorienterad verksamhet men har inte fullt ut lyckats förankra det nya arbetssättet. Syftet med detta examensarbete är att:• Undersöka och ge rekommendationer på hur Vattenkraftens processorienterade arbete kan utvecklas• Undersöka och ge rekommendationer på hur Vattenkraftens processförbättringsarbete kan utvecklas.• Visa på ett tillvägagångssätt för processförbättringsarbete inom VattenkraftenGenom att undersöka och utvärdera Vattenkraftens nuvarande och i framtiden önskade situation gällande processorienterat arbete och processförbättringsarbete har rekommendationer för utvecklingen av dessa områden tagits fram. Denna studie har visat att Vattenkraftens nuvarande processkartor och -beskrivningar inte tydligt visar på ett logiskt flöde eftersom processer är beskrivna efter enheter (funktioner). Konsekvensen blir att det inte framträder någon helhetsbild av hur verksamheten fungerar. Vidare framkom att processförbättringar ofta baseras på icke-faktabaserade beslut och utan användande av processanalysmetoder eller –verktyg vilket tyder på en bristande systematik vid processförbättringsarbetet. Det tillvägagångssätt som har tagits fram för processförbättringsarbete tillämpades på delprocessen Avbrottsplanering och visar på nyttan av ett systematiskt angreppssätt.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)