Göteborg 2021 : Hur en jubileumssatsning kan attrahera besökare till en destination

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

Sammanfattning: År 2021 fyller Göteborg 400 år som stad. På initiativ av Göteborgs kommun och Göteborg & Co firas detta med en stor jubileumssatsning som involverar ett stort antal projekt. Hela jubileumssatsningen startade år 2010 och sträcker sig fram till självaste jubileumsåret 2021. Under denna tidsperiod har flera projekt genomförts som en del av Göteborgs 400-årsjubileum, och fler projekt kommer att genomföras. Inför Göteborgs 300-årsjubileum, år 1921, grundades flera besöksmål som än idag har stor betydelse för Göteborg och Göteborgs besöksnäring. Denna studie syftar till att att undersöka hur fem projekt inom Göteborgs jubileumssatsning eventuellt kan bidra till att Göteborg blir en mer attraktiv destination för besökare med hjälp av destinationsutveckling och marknadsföring. De fem projekten som har studerats är; “Lisebergs jubileumssatsning”, “Göteborgsvarvet Marathon”, “Göteborg berättar”, “Artscape” samt “Tillgänglig skärgård”.  För att besvara studiens syfte har en kvalitativ metod med intervjuer och dokument-och textanalys använts, med utgångspunkt i kritisk realism och en abduktiv ansats. Den tidigare forskningen har utgått ifrån två huvudteman, vilket är; “Destinationsutveckling och “Destinationsmarknadsföring”. Resultatet och analysen presenteras efter samma huvudteman. Från intervjuerna och dokument- och textanalysen kan det konstateras att projekten på olika sätt bidrar till att Göteborg blir en mer attraktiv stad, detta genom att erbjuda unika egenskaper som särskiljer Göteborg från andra destinationer. Det går även att fastställa att marknadsföringen är en viktig del för att sprida information till besökare, där innehållsmarknadsföring, spridning av information via hemsidor, sociala medier, radio och tidningar är betydelsefullt. Dessutom är samarbetet mellan aktörer oerhört viktigt för att destinationen ska utvecklas och attrahera besökare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)