"Hon är inte en i mängden". Personcentrerad vård på en intensivvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Introduktion: IVA är en högteknologisk miljö med akut sjuka patienter. Patient- och familjecentrerad vård är välbeforskade områden. Personcentrerad vård är ett nyare begrepp inom omvårdnad som vi behöver förhålla oss till på IVA. Person är ett komplext begrepp. En modell för att komma åt kärnan i begreppet innebär att ta tillvara på patientens berättelse, utveckla ett partnerskap och dokumentera detta. Syfte: Att beskriva hur närstående upplever att patienten, och närstående som representant för patienten, blir sedd som en person under vårdtiden på IVA. Metod: Arbetet är en projektplan för en kvalitativ intervjustudie med 20 informanter och beskriver en pilot studie med 5 informanter. Data analyserades med tematisk analys. Resultatet: Fyra teman framkom i analysen: Få vara där, Närstående har information om patienten, Få svar på sina frågor och Dokumentation. Därunder ligger fem subteman; Bild av patienten innan sjukdomen, Lita på personalen, Inte längre främlingar, Närstående har inte förstått allt, Patienten förväntas ha frågor. Diskussion: Resultatet bekräftas till stor del av tidigare forskning om patient- och familjecentrerad vård. Denna pilotstudie lägger dock större fokus vid samspelet mellan närstående och personal. Konklusion: Närstående upplever ett personcentrerat arbetssätt på IVA, där man strävar efter att lära känna personen som är patient.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)