Läkande rum : - ett examensarbete om arkitektur, psykiatri och läkande miljöer

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Arkitektur

Författare: Marie-louise Kallstenius; [2011]

Nyckelord: Hjärnkoll; läkande rum; arkitektur; psykiatri; läkande miljöer; brukare; anhöriga; personal; Louis Kahn; Rehab Basel; Herzog de Meuron; evidence-based design; toolkit; vårdbyggnader; anstaltsvård; psykiatrireformen; empowerment; terapiträdgård; mentalsjukhus; institution; öppenvård; mellanvård; slutenvård; folkhälsoarbete; sektoriseringen; rekreation; orienterbarhet; integritet; sekretess; inlevelseförmåga; värdighet; visioner; limträ; massivträ; sedumtak; infotek; designelement; kontroll; överblickbarhet; icke-institutionslikt; naturmaterial; specificitet; flexibilitet; generalitet; forskning; kunskap; medicin; stigmatisering; centralisering; restorativa miljöer; miljöpsykologi; enpatientrum; tyst kunskap; intuition; stress; designprocessen; terapeutiska vårdmiljöer; samtalsrum; behandlingsformer; goda rum; god hälsa; KASAM; sinnlig stimulans; landskapsarkitektur; socialisering; logistik; mänskliga behov; utemiljöer; återhämtning; kontinuitet; igenkännbarhet; trygghet; värdighet; lokalbehov; tvärvetenskap; teamarbete; inflytande; inkännande; respekt; samverkan; detaljer; friskvård; spa; konst; inredning; friskhus; brukarrepresentant; NSPH; Föreningen Balans; helhetssyn; coaching; Uppsala Ångestsyndrom sällskap; samhällsfunktioner; rumsorganisation; sammanhang; byggprocessen; lågstimulimiljöer; psykos; depression; tydlighet; säkerhetslösningar; taktilitet; sinnlighet; naturmaterial; utsikt; färgsättning; material; dagsljus; ljudisolering; patientsäkerhet; personalsäkerhet; ergonomi; patientaggressioner; avskildhet; socialisering; personligt revir; lokalisering; estetik; upplevelse; kontext; rumsligheter; aktiviteter; attityder; hållbarhet; möten; vårdprocess; layout; planlösning; Loudden; Norra Djurgårdsstaden; visionär psykiatri; det psykiatriska mötet; innovativt program; köksträdgård; mötesplatser; patienthotell; allhus; mottagningshus; högspecialiserad vård; aula; konsertsal; kontor; konferens; undervisning; gestaltningsprogram; psykiatriforskning;

Sammanfattning: Projektets syfte är att försöka utröna hur en visionär psykiatri skulle kunna se ut i framtiden. Jag frågade mig om man som arkitekt kan komma med en vision som är en lösning på psykiatrins problem. Hur gör man för att maximera de läkande faktorerna så att patienter återhämtar sig så fort och fullständigt som möjligt? Projektet är också ett försök att förmänskliga en av de stora insitutioner vi är beroende av i samhället och har resulterat i en bok i ämnet och ett designprojekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)