"HEN är bara en pseudonym för fega butches" : Konstruktioner av kön i debatten om hen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

Sammanfattning: I den här uppsatsen presenteras en undersökning om konstruktioner av kön i debatten om hen. Syftet är att utifrån ett queerteoretiskt perspektiv ta reda på hur kön och hen konstrueras i en internetbaserad debatt om ordet. Undersökningen baseras på kommentarerna under ett blogginlägg om ordet hen. Det kvalitativa analysverktyget som används är membership categorization analysis (MCA). Resultatet visar att de personer som är emot användning av ordet hen är under föreställningen att ordet används för att avköna samhället, medan förespråkarna anser att ordets främsta användningsområde är som ett komplement till pronomenen han och hon. Kön konstrueras på ett tydligt sätt av motståndarna till hen, medan förespråkarna till ordet anstränger sig för att inte konstruera kvinnor och män. När kön konstrueras handlar det nästan uteslutande om konstruktion och kategorisering av kvinnor, konstruktion av män lämnas utanför debatten. Den heterosexuella matrisen och tvåkönsmodellen verkar tydligt i konstruktionen av hen och av kön och det finns en tydlig motsättning mellan motståndarna och förespråkarna till hen, då motståndarna ofta har ett essentialistiskt synsätt på kön medan förespråkarna har ett socialkonstruktivistiskt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)