Barnen som närstående till en förälder som insjuknat i cancer – En litteraturstudie om barns upplevelser och förhållningssätt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Petra Näslund; Olga Valkova; [2016-01-11]

Nyckelord: Barn; Ungdom; Förälder; Cancer; Upplevelse; Coping; Beteende;

Sammanfattning: BAKGRUND: En femtedel av dem som diagnostiseras med cancer i Sverige har barn som fortfarande bor hemma. Fler kvinnor än män får cancer medan de har minderåriga barn. På grund av allt längre sjukdomsförlopp som en följd av mer avancerade cancerbehandlingar är det många barn och ungdomar som lever med konsekvenserna av förälderns sjukdom under stor del av sin uppväxttid. SYFTE: Att belysa barns upplevelser av att leva med en cancersjuk förälder, och deras sätt att förhålla sig till den nya situationen. METOD: En litteraturöversikt med induktiv ansats. 14 vetenskapliga artiklar, sex kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. RESULTAT:Majoriteten av barn till cancersjuka föräldrar informeras av sina föräldrar om diagnos och behandlingar vilket påverkar barnen positivt. Öppen kommunikation inom familjen har stor betydelse för välmående hos barnen. Olika copingstrategier används av barnen för att hantera situationen. Många hamnar i krissituation vilket leder till känslomässiga och beteendemässiga reaktioner. Professionell hjälp och familjecentrerade insatser i familjer där föräldrar drabbas av cancer samt stöd till barn som närstående behövs. SLUTSATS: En ökad medvetenhet om hur de anhöriga barnen upplever sin livssituation gör det lättare att få insikt i barnens behov och tillhandahålla dem god omvårdnad. Beteendemässiga och känslomässiga negativa förändringar hos barn och ungdomar skulle kunna förebyggas eller korrigeras med hjälp av professionellt stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)