Förvärv och framgång : En fallstudie av NIBE:s förvärvs- och integrationsprocess med fokus på struktur, strategi och styrning.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Integrationsprocessen, och strategin som anammas vid integration av förvärv, anses vara en vital aspekt för förvärvets potentiella framgång. Studier visar däremot hur det utgör en av de svåraste faserna vid företagsförvärv, och utgör därav en stor anledning till att förvärv misslyckas. Problematiken som belyses i tidigare studier är skapandet av balans mellan integration och autonomi. Däremot identifieras inte hur den här balansen kan uppnås eller vad som påverkar organisationers val av integration, där det här troligen kan relateras till den förvärvande organisationens struktur och styrningen. Det uppdagas därmed en kunskapslucka i tidigare studier kring hur organisatoriska förutsättningar påverkar förvärvs- och integrationsprocessen, vilka konsekvenser det har för skapandet av balans, samt vilka aspekter som är viktiga för förvärvets potentiella framgång. Tidigare studier placerar fokus på de individuella moment som förvärvsprocessen utgörs av, därav ämnar studien även att bidra med ett helhetsperspektiv genom framtagning av ett ramverk som kan användas vid genomförande av förvärvs- och integrationsprocesser.  Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen kring hur förvärvs- och integrationsprocessen påverkas av organisatoriska förutsättningar i strategi, struktur och styrning. Vidare ämnar studien att identifiera och analysera vilka faktorer som är väsentliga att beakta under förvärvs- och integrationsprocessen. Avslutningsvis presenteras ett ramverk för förvärvs- och integrationsprocessen, vilket kan användas av företag för att underlätta processen och bidra till förvärvets framgång. Metod: En kvalitativ forskningsansats har använts för genomförande av studien. En fallstudie har utförts på NIBE Group, vilket utgör en välkänd koncern med uttalad förvärvsstrategi och lång erfarenhet av lyckade företagsförvärv. Studien är indelad i tre avsnitt; teoretisk referensram, empirisk referensram samt analys. Det teoretiska avsnittet ämnar skapa förståelse för företagsförvärv, organisationsstruktur samt styrning. Det empiriska materialet har sedan insamlats genom semistrukturerade intervjuer med respondenter från NIBE och sex tillhörande dotterbolag. Avsnittet har till syfte att skapa en helhetsförståelse för hur en förvärvsstrategi samt förvärvs- och integrationsprocess kan se ut, och vilka aspekter som betraktas som viktiga av både förvärvande och förvärvade bolag. Slutligen analyseras teori och empiri i analysavsnittet, vilket mynnar ut i det framtagna ramverket.  Slutsats: Studiens resultat belyser behovet av att anamma ett helhetsperspektiv vid analys och genomförande av förvärvs- och integrationsprocessen, då samtliga moment har en inverkan på varandra. Det föreligger ett samband mellan organisationsstruktur, förvärvsstrategi samt förvärvs- och integrationsprocess, där konsensus mellan de olika faktorerna är viktigt för att undvika en del svårigheter som kan hämma förvärvets framgång. Ytterligare poängteras vikten av kontroll och samordning inom aspekter som finansiell rapportering, IT samt människor, för att möjliggöra givande av autonomi. Studien resulterade även i framtagning av ett ramverk för användning vid företagsförvärv. Modellen belyser både vikten av ett helhetsperspektiv, men även vilka aspekter som är viktiga att beakta vid varje moment, vilket kan minska potentiella hinder under processens genomförande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)