Samordnad Individuell Plan (SIP) : Sjuksköterksans erfarenheter i primärvård och kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Hälso- och sjukvården har stora utmaningar när det gäller både personella- och ekonomiska resurser. Nya arbetssätt krävs med högre grad av samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell plan (SIP) är reglerat i lag och syftar till att skapa en delaktig och trygg individ samt främja samverkan. Sjuksköterskan sammankallar till SIP och är en naturlig part i teamet med ansvar för omvårdnaden.                                              Syfte: Var att undersöka erfarenheter av samordnad individuell plan (SIP), hos sjuksköterskor på vårdcentral och i hemsjukvård   Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Två fokusgruppsintervjuer genomfördes med sjuksköterskor från primärvård och kommun. En manifest innehållsanalys resulterade i tre kategorier; personcentrering, samverkan och patientnytta.   Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; personcentrering, samverkan och patientnytta.   Slutsats: Sjuksköterskan behöver vara lyhörd för individens behov av anpassad information gällande SIP, så att individens delaktighet främjas. Att sjuksköterskan på vårdcentralen är fast vårdkontakt med ansvar för att sammankalla, leda och dokumentera SIP har varit en framgångsfaktor. Men det finns utmaning i framtagande av individuell plan så att SIP blir det personcentrerade verktyg individen behöver för att vara delaktig och trygg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)