Kundstrategier för reklambyråer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Reklambranschen är ett typiskt exempel på en bransch där kundrelationer ofta är långvariga ochpersonliga. Att skapa strategier och metoder för hur dessa relationer ska vårdas kan vara avgörandeför en reklambyrås överlevnad.Syftet med denna uppsats är att utifrån kvalitativa intervjuer och teori undersöka vilka strategieroch metoder som reklambyråer använder för att vårda sina kundrelationer.Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem personer som arbetar på olika reklambyråer.De personer som intervjuats är väl insatta i respektive byrås kundstrategier. Resultatet avintervjuerna presenteras och diskuteras i förhållande till utvald teori.De slutsatser författaren drar utifrån teori och resultat är att samtliga av de tillfrågade byråernaverkar arbeta med liknande metoder för att skapa god kundvård. Man individanpassar kundvårdenefter vem kunden är och vad den behöver. Överlag var kundens lönsamhet en påverkande faktor förhur viktig kunden är för byrån. Faktorerna som ligger bakom byråernas val av strategier ochmetoder har varit svårt att fastställa. Antagande görs att det finns flera faktorer varav några kanvara erfarenhet, antagande och teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)