Att möta människor med alkoholmissbruk. En litteraturstudie om den vårdande relationens betydelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Människor som missbrukar alkohol är en stor grupp i samhället och i sjukvården. Alkoholmissbruket leder till negativa konsekvenser som sjukdomar, skador och för tidig död. Alkoholmissbruket orsakar även ett stort lidande utifrån psykologiska, sociala och existentiella aspekter för både den drabbade och dennes närstående. Patienter som lider av alkoholmissbruk får inte alltid ett gott bemötande när de kommer i kontakt med sjukvården, utan möts av moraliserande och negativa attityder. Syftet var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans vårdande relation i mötet med personer med ett alkoholmissbruk. Metoden var en litteraturstudie med tio kvalitativa artiklar med integrerad analys. I resultatet framkom tre huvudteman; Att se personen bakom missbruket, Att skapa en allians samt Att möta lidande. När sjuksköterskan lyssnade till patientens berättelse och accepterade personen bakom alkoholmissbruket kunde en allians skapas och lidandet lindras. Då sjuksköterskan lyssnade till berättelser gavs information om vilka omvårdnadsbehov som kunde föreligga. Slutsatsen var att sjuksköterskor i en vårdande relation kan lindra lidandet med små medel, som att lyssna och bekräfta patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)